بازگشت

مالك بن انس


در كتاب روضات مي نگارد: تولد مالك بن انس (بفتح همزه و نون) كه رئيس و امام مذهب مالكي ها به شمار مي رود در سنه ي (95) هجري بود و فوت وي در ماه ربيع الاول سنه (179) هجري بوده و جسد او را بقيع مدينه دفن كردند.

ابن خلكان در كتاب وفيات الاعيان و صاحب تاريخ گزيده مي نگارند: مالك بن انس مدت سه سال در رحم مادر بوده.

نگارنده گويد: بعد از اين در شرح حال امام شافعي خواهيم خواند كه شافعي مدت چهار سال در رحم مادر بود و نيز خواهيم خواند كه اكثر مدت حمل نزد اهل تسنن مدت هفت سال خواهد بود.