بازگشت

مناظره ديگر امام صادق با ابوحنيفه


حسن بن زياد گويد: از ابوحنيفه شنيدم در پاسخ اين پرسش كه عالم ترين و فقيه ترين فرد نزد تو كيست؟ گفت: افقه از جعفر بن محمد نديدم. وقتي منصور به حيره آمد، به سراغ من فرستاد و گفت: اي ابوحنيفه! مردم به جعفر بن محمد روي آورده و فتنه كرده اند. پس براي او تعدادي سؤال مشكل آماده كن. پس من 40 مسئله سخت آماده كردم.

منصور دوانيقي در پي من فرستاد. در حيره بر او وارد شدم كه جعفر بن محمد هم كنار منصور بود. پس چون نظرم به آنها افتاد، از هيبت جعفر بن محمد حالت خوفي بر من پيش آمد كه از ديدن منصور چنان بهت زده نشدم. سلام كردم و اجازه دادند. من هم نشستم. منصور رو به حضرت كرد و گفت: اي اباعبدالله! آيا اين مرد را مي شناسي؟ حضرت فرمود: آري، او ابوحنيفه است. سپس فرمود: او به نزد ما مي آيد. منصور گفت: اي ابوحنيفه! مسائل خود را بياور كه از اباعبدالله بپرسيم. من شروع كردم به سؤال كردن. هر مسئله اي مي پرسيدم، مي فرمود: شما در اين مسئله چنين مي گوييد و رأي اهل مدينه اين است و رأي ما چنين است. گاهي حضرت نظرشان موافق ما بود و گاهي موافق اهل مدينه و گاهي با هر دو نظر مخالف بود. پس من چهل مسئله را پرسيدم و امام به تمام مسائل پاسخ داد.

سپس ابوحنيفه گفت: آيا اعلم مردم عالم ترين آنها به اختلاف مردم نيست. [1] .


پاورقي

[1] تهذيب الكمال، ج 3، ص 421؛ سير اعلام النبلاء، ج 6، ص 258.