بازگشت

يك جهان در يك جسم


روزي يك نفر نصراني به محضر مبارك امام جعفرصادق عليه السلام شرفياب شد و پيرامون تشكيلات و خصوصيّات بدن انسان سؤال هائي را مطرح كرد؟

امام جعفر صادق عليه السلام در جواب او اظهار داشت:

خداوند متعال بدن انسان را از دوازده قطعه تركيب كرده و آفريده است، تمام بدن انسان داراي 246 قطعه استخوان، و 360 رگ مي باشد.

رگ ها جسم انسان را سيراب و تازه نگه مي دارند، استخوان ها جسم را پايدار و ثابت مي دارند، گوشت ها نگه دارنده استخوان ها هستند، و عصب ها پي نگه دارنده گوشت ها مي باشند.

سپس امام عليه السلام افزود:

خداوند دست هاي انسان را با 82 قطعه استخوان آفريده است، كه در هر دست 41 قطعه استخوان وجود دارد و در كف دست 35 قطعه، در مچ دو قطعه، در بازو يك قطعه؛ و شانه نيز داراي سه قطعه استخوان مي باشد.

و همچنين هر يك از دو پا داراي 43 قطعه استخوان است، كه 35 قطعه آن در قدم و دو قطعه در مچ و ساق پا؛ و يك قطعه در ران.

و نشيمن گاه نيز داراي دو قطعه استخوان مي باشد.

و در كمر انسان 18 قطعه استخوان مهره وجود دارد.

و در هر يك از دو طرف پهلو، 9 دنده استخوان است، كه دو طرف 18 عدد مي باشد.

و در گردن هشت قطعه استخوان مختلف هست.

و در سر تعداد 36 قطعه استخوان وجود دارد.

و در دهان 28 عدد تا 32 قطعه استخوان غير از فكّ پائين و بالا، موجود است. [1] .

و معمولا انسان ها تا سنين بيست سالگي، 28 عدد دندان دارند؛ ولي از سنين 20 سالگي به بعد تعداد چهار دندان ديگر كه به نام دندان هاي عقل معروف است، روئيده مي شود.


پاورقي

[1] بحارالانوار: ج 47، ص 218، به نقل از مناقب ابن شهرآشوب: ج 3، ص 379.