بازگشت

از هر چه داشتم خبر دادي


حضرت امام صادق عليه السلام فرمود: شستن ظرفها و جارو كردن آستانه خانه، باعث جلب رزق است.

و نقل شده در حديث علي است كه حضرت صادق عليه السلام به او فرمود:

مي داني كه سيصد درهم در منزلت گذاشتي؟ گفتي: وقتي كه برگردم آنها را به دينار تبديل مي كنم و براي محمد بن عبدالله دعبلي مي فرستم؛ و علي به حضرت عرض كرد: به خدا! از هر چه در خانه داشتم خبر دادي.