بازگشت

اطاعت حيوانات از حضرت


حضرت امام صادق عليه السلام فرمود: بهترين زنان شما زني است كه اگر مال در اختيارش گذاشتي سپاسگزاري كند و اگر به مصلحتي از وي منع نمودي خشنود و راضي باشد.

و از ابوخالد كابلي در حديثي نقل مي كند كه:

حضرت صادق عليه السلام نامه اي به او داد كه در جنگلي ببرد و فرمود: هر درنده اي كه با تو آمد او را بياور. ابوخالد رفت و در راه برگشت درنده اي با او آمد. هنگامي كه وارد شد، حضرت با او سخن گفت و من از رامي آن حيوان تعجب كردم. سپس حيوان رفت و طولي نكشيد كه برگشت در حالي كه كيسه اي در دهان داشت. گفتم: اين چيز عجيبي است. حضرت فرمود: ابوخالد! اين كيسه ي پولي است كه فلان كس به وسيله ي مفضل بن عمر براي من فرستاده و اينك به آن نياز داشتم، اين حيوان را فرستادم تا كيسه را بياورد. و اينجا باش تا مفضل بيايد. چند روزي آن جا ماندم تا مفضل آمد و قصه را بيان كرد. سپس آن حيوان را حاضر كردند و مفضل آن را شناخت و گفت اين همان است كه در راه به او برخوردم و كيسه را از من گرفت.