بازگشت

احدي مرا نديد


حضرت امام صادق عليه السلام فرمود: آن كه تكيه بر كردار دارد و آن كه بر گناهان گستاخ است، هيچ كدام اهل نجات نيستند.

و از معاوية بن وهب در حديثي نقل مي كند كه:

حضرت صادق عليه السلام سوار بود؛ نزديك بازار پياده شد؛ سجده اي طولاني كرد و سر برداشت. گفتم: نزديك بازار و در برابر مردم سجده مي كنيد؟! فرمود: احدي مرا نديد.