بازگشت

ابوبصير نابينا حضرت صادق را مي بيند


حضرت امام صادق عليه السلام فرمود: مشورت با خردمند باعث ميمنت و بركت است.

و نيز از ابوبصير نقل مي كند كه گفت:

من دست به بدن و شانه هاي حضرت صادق عليه السلام مي كشيدم. حضرت فرمود: اي ابومحمد! (كنيه ديگر ابوبصير است) مي خواهي مرا ببيني؟ (ابوبصير نابينا بود) گفتم: آري قربانت شوم؛ حضرت، دست به چشمم كشيد، ديدم حضرت را مي بينم. فرمود: اي ابومحمد! اگر ترس شهرت بين مردم نبود تو را به همين حالت بينا مي گذاشتم؛ ولي درست در نمي آيد؛ سپس باز دست به چشمم كشيد، به حالت اول برگشتم.