بازگشت

از درخت خرما باريد


حضرت امام صادق عليه السلام فرمود: چهار چيز از چهار چيز سير نمي شود: زمين از باران، چشم از نظر كردن و همسر خوب از همسر شايسته و دانشمند از تحصيل دانش.

و از سليمان بن خالد در حديثي نقل مي كند كه:

ابوعبدالله بلخي همراه حضرت صادق عليه السلام بود؛ آن حضرت به درخت خرماي بي ثمري رسيد؛ فرمود: اي نخل مطيع خدا از آن چه خدا در تو قرار داده به ما اطعام كن؛ پس انواعي از خرما براي ما ريخت و خورديم تا كاملا سير شديم. بلخي گفت: اين سنت و روشي در شما است مانند سنت حضرت مريم كه درخت بر او خرما باريد.