بازگشت

از كار خود توبه كن


حضرت امام صادق عليه السلام فرمود: انتقام گرفتن از كساني كه در زندگي تنگ و سخت هستند خيلي بد است.

و از ابوكهمس نقل مي كند كه گفت:

در مدينه در خانه اي منزل كرده بودم كه كنيزكي در آن خانه بود و من از او خوشم مي آمد. شبي چون به خانه برگشتم؛ در زدم، كنيزك در را باز كرد. دست دراز كرده و پستان او را گرفتم. فردا هنگامي كه به حضور حضرت صادق عليه السلام مشرف شدم، حضرت فرمود:

اي ابوكهمس! از آن كاري كه ديشب كردي توبه كن.