بازگشت

امشب جوابت را نخواهم داد


حضرت امام صادق عليه السلام فرمود: يك نوع ستم اين است كه سواره با پياده حرف بزند.

و از عمر بن يزيد نقل مي كند كه گفت: شبي تنها خدمت حضرت صادق عليه السلام بودم. حضرت پاي مبارك در دامن من دراز كرد و فرمود: پاي مرا مالش بده، وقتي كه مشغول مالش پاي حضرت بودم، در عضله ي ساقهايش اضطراب و لرزشي احساس كردم؛ خواستم بپرسم: امام بعد از شما كيست؟ هنوز سؤال نكرده بودم كه فرمود: امشب چيزي از من نپرس كه جوابت را نخواهم داد.