بازگشت

اعتراف مرد دروغگو


حضرت امام صادق عليه السلام فرمود: سه كار است كه به آن سه چيز زيان نمي رساند: دعا به وقت اندوه، طلب آمرزش از خدا و سپاس نعمت.

و از ابان بن تغلب نقل مي كند كه گفت:

بر حضرت صادق عليه السلام وارد شديم، مردي از اهل كوفه آن جا بود، حضرت درباره ي مالي كه به او داده بودند كه به حضرت برساند به او تندي مي كرد و مي فرمود: مال مرا بردي؟ گفت: به خدا! من چنين كاري نكرده ام؛ حضرت خشمناك شده و راست نشست و چند مرتبه فرمود:

به خدا! من نكرده ام!! تو اي ابان و تو اي زياد به خدا! اگر امين خدا و جانشين او در زمينش و حجت او بر بندگانش بوديد، آن چه اين مرد با مال كرده براي شما پوشيده نمي ماند. در اين هنگام مرد گفت: قربانت شوم، من مال را گرفتم.