بازگشت

از غنا بپرهيزيد


حضرت امام صادق عليه السلام فرمود: اگر خدا براي بنده اش خير بخواهد، دلي متوجه به خدا به او مي دهد و توفيق خواستار شدن زوجه ي صالحه و شايسته.

و از عبدالله بن ابي بكر بن محمد در حديثي طولاني نقل مي كند كه گفت:

شنيدم كه كنيز همسايه ام مي خواند و مي زند؛ ساعتي ايستاده و گوش كردم، سپس رفتم. هنگام شب خدمت حضرت صادق عليه السلام رفتم، هنگامي كه با من روبرو شد فرمود: از غنا بپرهيزيد، از غنا بپرهيزيد؛ از گفتار باطل بپرهيزيد. پس من فهميدم كه منظور حضرت من هستم.