بازگشت

آنها بندگان گرامي خداوند هستند


حضرت امام صادق عليه السلام فرمود: آدم با ايمان مداراگر هست اما اهل جدال و سركشي نيست.

و از مفضل نقل مي كند كه گفت:

من، و شريكم: قاسم و نجم بن حطيم؛ و صالح بن سهل در مدينه بوديم و در مسأله ي ربوبيت بحث كرديم (ظاهرا يعني مدعي خدايي ائمه عليه السلام بوده اند) بعضي به يكديگر گفتند: اين چه بحثي است كه شما مي كنيد؟ ما به حضرت صادق عليه السلام نزديكيم و آن حضرت از ما تقيه نمي كند. برخيزيد تا به خدمت او برويم. حركت كرده و نزد حضرت رفتيم. و به خدا! به در خانه نرسيده بوديم كه بدون كفش و ردا بيرون آمد و موهاي بدنش راست ايستاده بود و فرمود:

نه اي مفضل؛ نه اي قاسم؛ نه اي نجم، نه نه «بلكه آنها بندگان گرامي اند كه در گفتار از خدا پيشي نگيرند و به فرمان او عمل كنند».