بازگشت

آتش در منزل حضرت


حضرت امام صادق عليه السلام فرمود: از نشانه هاي پشيماني از گذشته سه چيز است: آدمي بزرگي خود را به رخ ديگران بكشد و به گذشتگان ببالد و برتري بجويد.

و از مفضل بن عمر نقل مي كند كه:

منصور دوانيقي قاصدي براي حسن بن زيد حكومت خود بر مكه و مدينه فرستاد كه: خانه ي حضرت صادق عليه السلام را آتش بزن. او هم اطاعت كرده و منزل حضرت را آتش زد و در و دالان خانه آتش گرفت. حضرت از خانه بيرون آمد و در آتش راه مي رفت و مي فرمود:

منم پسر ريشه ها و اصول زمين (يعني انبيا) منم پسر ابراهيم خليل.