بازگشت

ابوحمزه ثمالي در خدمت حضرت


حضرت امام صادق عليه السلام فرمود: از سعادت آدمي خانه وسيع است.

ابوحمزه ثمالي روايت مي كند كه در خدمت امام جعفرصادق عليه السلام در ميان مكه و مدينه بودم. ناگهان سگ سياهي ديدم كه از طرف چپ آن حضرت پيدا شد و حضرت به او فرمود: (مالك متجك الله ما سارعتك) يعني حقتعالي تو را قبيح گرداند، تو را چه مي شود كه به اين تندي مي روي؟ چون نگاه كردم آن سگ را در هوا ديدم كه مانند مرغي مي پريد. تعجب كردم. حضرت فرمود: اين را شناختي؟ اين عثم نام دارد و به روايتي ديگر فرمود كه اين عثمان نام دارد و اكنون خبر فوت هشام بن عبدالملك را آورد كه امروز در شام مرده است و رفت كه خبرهاي ديگر را نيز برساند.