بازگشت

امام صادق معجزه حضرت ابراهيم را تكرار نمودند


حضرت امام صادق عليه السلام فرمود: به شما سفارش مي كنم، پرهيزگار باشيد و با ارتكاب گناه، مردم را بر خود مسلط نكنيد و خويشتن را دچار ذلت و خواري ننمائيد.

يونس بن ظبيان نقل مي كند كه با جمعيتي زياد در خدمت امام صادق عليه السلام بوديم. شخصي از حضرت سؤال كرد: يابن رسول الله پرنده هايي را كه خداوند در قرآن مجيد ذكر نموده و خطاب به ابراهيم فرموده است: من الطير فصرهن اليك ثم اجعل علي كل جبل منهن.

آيا آن پرندگان از يك جنس بودند يا جنس هاي مختلف؟

حضرت فرمود: آيا مي خواهيد مانند آن معجزه را به شما نشان دهم؟ ما همه گفتيم: بلي يابن رسول الله. حضرت چهار پرنده از جنس هاي مختلف را احضار فرمود طاووس و باز و كبوتر و كلاغ و آنها را ذبح نمود و سرهاي آن ها را نزد خود نگه داشت و بقيه آن ها را دستور داد با گوشت و استخوان كوبيدند و بعد به چهار قسمت تقسيم نمودند و در چهار خانه قرار دادند و بعد اول طاووس را صدا زدند. ما همگي ديديم كه ذره ذره از هر گوشه خانه جدا شدند و به هم پيوستند و طاووس مثل اول ساخته شد و سرش به تن آن متصل شد. بعد از آن بقيه پرنده ها را صدا زد و به همين منوال آن ها هم به صورت قبلي خود درآمدند و چهار پرنده زنده شدند و بعد ما پس از اجازه از حضرت از آن مجلس بيرون رفتيم.