توسل به صادق آل محمد
مرغ دلم به ناله و زاري قيام كرد

از اشك هر دو ديده ي خود همچو جام كردپرواز كرد برطرف يثرب از ملال

در گلستان جعفر صادق مقام كردبوي خزان شنيد و كشيد آه سوزناك

فرياد و ناله از ستم آن مستظام كردروز وفات اوست از آن با غم و الم

رخسار خود ز اشك بصر لعل فام كرداي ديده اشك ريز ز بهر امام حق

خود را فدا بدين حق لاينام كردبنگر به حال حضرت صادق صباح و شام

بر رونق شريعت و دين اهتمام كرداحيا نمود دين رسول گرام را

آئين جعفريست كه بر ما تمام كردليل و نهار درس حقيقت به خلق داد

وصف از زكوة و حج و صلوة و صيام كردترويج دين زصادق آل محمد است

خدمت بدين ختم رسالت مدام كردمنصور چون گذاشت به سر تاج سلطنت

بر جور آن لواي هدايت قيام كردآورد چند بار به مجلس به غيظ و خشم

بر كشتن امام چه سعيي تمام كردگه قصد قتل كرد گهي گفت ناسزا

از دست آن لعين چه صباح و چه شام كردزهر جفا چو داد در انگور بر امام

برگشتن امام دل خويش رام كردمسموم گشت عاقبت آن سيد عرب

رحلت به سوي خلد ز دار الملام كرداز هجرت رسول دو هفتاد و چار رفت

از ظلم اهل كينه ز دنيا سلام كردعمرش رسيده بود در آن وقت شصت و پنج

آمد اجل به دار امامت پيام كرددر بيست و پنجم مه شوال همچو ماه

خود را از جور و ظلم به ريز غمام كردغسل و كفن به باب عزيزش پسر نمود

آن دم نماز بر پدر هفتم امام كردبر ضجه آمد اهل مدينه در آن زمان

تشييع بر جنازه همه خواص و عام كردفايز بنال در غم آل علي مدام

دنيا جفا به عترت فخر الانام كرد