قبر بي چراغ
حسرت گرفته باز حصار مدينه را

غم تيره كرده است ديار مدينه رامي سوزد از شرار غم و كي كند خموش

باران اشك نيز شرار مدينه راآثار خون فاطمه و غربت علي

پر كرده است گوشه كنار مدينه رااز غربت بقيع كه غمخانه ي علي است

گلرنگ خون زدند حصار مدينه رادر كوچه هاي شهر چو ماه علي گرفت

رنگي دگر نماند عذار مدينه راداغ عزاي حضرت صادق فكنده باز

با اشك و آه ما سر و كار مدينه راتا خاك ريختند بر اندام آن امام

كردند دفن دار و ندار مدينه راگويا فشانده اند بر آن قبر بي چراغ

غمهاي بي نشانه مزار مدينه رامي گريم از مصيبت جانسوز او مگر

بر ديده ام زنند غبار مدينه رادر خلوت بقيع بجز اشك مهدي اش

شمعي كجا بود شب تار مدينه را