نوحه ي شهادت امام صادق
رخسار يثرب را غبار غم گرفته

پيغمبر اكرم چرا ماتم گرفتهقرآن ناطق كشته شد

امام صادق كشته شدبقية الله آجرك اللهبا آنكه جز حق در كلام او نديدند

هنگام شب از خانه اش بيرون كشيدندپياده آن جان جهان

همراه دشمن شد روانبقية الله آجرك اللهبا آن مقام و عزت و جاه رفيعش

پيوسته باشد بسته درهاي بقيعشقرآن ناطق كشته شد

امام صادق كشته شدبقية الله آجرك اللهبا آن همه گلهاي خوشبوي مدينه

پر مي زند مرغ دلم سوي مدينهاشك از بصر ريزد مدام

به ياد قبر چهار امامبقية الله آجرك الله