نوحه ي شهادت امام صادق




رخسار يثرب را غبار غم گرفته

پيغمبر اكرم چرا ماتم گرفته



قرآن ناطق كشته شد

امام صادق كشته شد



بقية الله آجرك الله



با آنكه جز حق در كلام او نديدند

هنگام شب از خانه اش بيرون كشيدند



پياده آن جان جهان

همراه دشمن شد روان



بقية الله آجرك الله



با آن مقام و عزت و جاه رفيعش

پيوسته باشد بسته درهاي بقيعش



قرآن ناطق كشته شد

امام صادق كشته شد



بقية الله آجرك الله



با آن همه گلهاي خوشبوي مدينه

پر مي زند مرغ دلم سوي مدينه



اشك از بصر ريزد مدام

به ياد قبر چهار امام



بقية الله آجرك الله