غم جانسوز
زداغ حضرت صادق دلم تنها نمي سوزد

دلي نبود كه از اين داغ جانفرسا نمي سوزد
به حال حضرتش سوزد دل هر سنگدل اما

دل منصور دون بر حال آن مولا نمي سوزدعجب نايد ز منصور آن ستمها بر ولي حق

دل بي مهر او بر زاده ي زهرا نمي سوزدزانگور به زهرآلوده آخر كرد مسمومش

دل گلچين به پرپر كردن گلها نمي سوزدبود قبر رئيس مذهب ما در بقيع ويران

غمي زين بيش در عالم دل ما را نمي سوزدبه غير از پرتو خورشيد و نور ماه روز و شب

دگر شمع و چراغي اندر آن صحرا نمي سوزدمهي كز نور علمش عالم علم است نوراني

چرا بر تربتش شمعي در اين شبها نمي سوزدجهاني گريد و نالد «مؤيد» زين عزا ليكن

دلي همچون دل فرزند او موسي نمي سوزد