زبان حال امام صادق
به تنگ آمد دلم از كينه ي منصور يا جدا

فلك بين با چه كس كرده مرا محشور يا جدابراي بردنم آن شوم در آن شام ظلماني

نموده كافري دور از خدا مأمور يا جداپياده پابرهنه پيش اسب خود دوانيدم

به عذر اينكه من مأمورم و معذور يا جدابسان جوجه لرزيدند طفلان من نالان

زجور كين دون در آن شب ديجور يا جدابه حال خود نمي گريم ولي گريم بر آن شاهي

كه شد با اهل خود در كربلا محشور يا جدا