صبح صادق
اي نفس صبحدم دعاي كه داري؟

بوي خدا مي دهي صفاي كه داري؟عطر بهشتي ز خاك پاي كه داري؟

مژده چه آوردي و براي كه داري؟تا بفشانيم جان تو را به خوشامدماه ربيع است و نوبهار كرامت

ماه شكوفايي كمال و شهامتدر تن هستي دميد روح سلامت

از بركات طلوع روز امامتباز گشودند باب لطف مجددصبح دلان صبح صادق است ببينيد

باغ بهشت از شقايق است ببينيدجلوه ي رب المشارق است ببينيد

روز تجلاي خالق است ببينيدوز رخ زيباي جعفر بن محمدنخل امامت شكوفه اي دگر آورد

ذات خدا وجه خود از پرده درآوردخوبتر از خوبتر يكي بشر آورد

احسن بر ام فروه كاين پسر آوردوه چه پسر مظهر مهيمن سرمدنور ولايت دميد از نظر او

چشمه ي كوثر رهين چشم تر اوباقر درياي علم و دين پدر او

هم پدر او امام و هم پسر اونور دل حيدر است و وارث احمدنهضت علمي كه آن امام به پا كرد

كاري چون خون سيدالشهدا كرداز سر اسلام دست فتنه جدا كرد

آنچه رسالت به عهده داشت ادا كردشاهد حسن ازل نشست به مسندگر همه عالم قلم به دست برآرند

تا به قيامت مديح او بنگارنديك ز هزاران فضيلتش نشمارند

آن كه به شاگرديش چهار هزارندجمله به فقه و كلام و فلسفه ارشدزآن همه يك چند چهره هاي درخشان

عالم و آگاه در معارف قرآنمؤمن طاق و هشام و جابر حيان

زاده ي مسلم دگر مفضل و صفوانكان همه بودند چون زراره سرآمدداده شرافت شريعت نبوي را

معرفت آموخت شيعه ي علوي رانازمش آن حسن راي و نطق قوي را

آنچه برانداخت دولت اموي راوآنچه نگون ساخت آن بناي مشيداي جلوات خدا ز روي تو پيدا

اي خلوات شهود آگه و دانادر فلوات وجود آب گوارا

اي صلوات خدا سلام برايابر تو و بر خانواده مؤيدمن كه به لب نغمه ي ثناي تو دارم

هر چه كه دارم من از عطاي تو دارمدست به زنجيره ي ولاي تو دارم

پاي به زنجيرم و هواي تو دارم