اي مادر
ز بس فرزندت از منصور ديد اي مادر

دل از قيد حيات خويشتن ببريد اي مادرستم هائي كه من ديدم ز منصور ستم گستر

به عالم گو كجا كافر ز كافر ديد اي ماراگر مي خواستي مأموري برد نزدش مرا آن شب

چرا ابن ربيع پست را بگزيد اي مادربدو گفتم بده مهلت بخوانم من نمازم را

ولي آن بي حيا حرف مرا نشنيد اي مادرچو آن جاني بدان صورت مرا از خانه بيرون برد

تن طفلان من چون بيد مي لرزيد اي مادرمرا بر سر هواي مملكت داري نمي باشد

خود از من بارها اين نكته را بشنيد اي مادرمرا اي كاش مي كشت او و راحت مي شدم ديگر

چرا هر دم به قتلم مي كند تهديد اي مادر