گلستان غريب
اي گلستان غريب عالم

جوشد از خاك تو درياها غماز سرو روي تو غربت پيداست

مركز غربت عالم اينجاستتربت چهار امام معصوم

آن امامان غريب و مظلومهمه يكسان شده با خاك بقيع

اي حرم خانه ي افلاك، بقيعنه چراغي و نه مشعي است تو را

پشت ديوار تو شوري است به پاسوزد آنجا دل زوار بقيع

همه سرهاست به ديوار بقيععاشقان با تو سخن مي گويند

تربت فاطمه را مي جوينددل شبها كه حرم خاموش است

ناله ي فاطمه اندر گوش استناله وا ابتا مي آيد

سوختم فضه بيا مي آيدقبر مظلوم حسن در يك سو

مي دهد شرح غمش موي به موقبر ويران امام سجاد

آورد خاطره هايي در يادزنگ يك قافله اي مي آيد

پاي در سلسله اي مي آيدغربت قبر امام باقر

داغها زنده كند در خاطرمي شود تازه غم كرب و بلا

پاي پر آبله و شام بلاتربت پاك امام صادق

زند آتش به دل هر عاشقاز بقيع است و امامان بقيع

داغها در دل ياران بقيعمركز محنت و غمها اينجاست

دل شب يوسف زهرا اينجاستننهد گل به قبورش دستي

نيست گل جز گل اشك مهديموسوي خار گلستان حرم

آن گلستان غريب عالم