دوبيتي
شبانه دشمنانم چون رسيدند

غريبي ام چو در كاشانه ديدندميان كوچه با پاي برهنه

مرا هم مثل جدم مي كشيدند

محمدعلي شهابگل و پروانه ام آتش گرفته

دل غم خانه ام آتش گرفتهبراي آن كه هم درد تو باشم

ببين كه خانه ام آتش گرفته

محمد علي شهابدر برج امامت است كوكب، صادق

از امر خدا رئيس مذهب صادقاستاد اصول و فقه و علم است كه كرد

محكم به علوم خويش مكتب صادق