نور خلقت
اي مهر تو بهترين علايق

جانها به زيارت تو شايقما را نبود به جز خيالت

ياري خوش و همدمي موافقبيماري روح را دوا نيست

جز مهر تو اي طبيب حاذقاي نور جمال كبريائي

اي نور تو زينت مشارقروزي كه دميد نور خلقت

رخسار تو بود صبح صادقاز جلوه ي تو تبارك الله

فرمود به خلقت تو خالقحسن تو خود از جمال زهراست

اي زاده ي بهترين خلايقبر تخت كمال و تاج عصمت

آخر كه بود بجز تو لايقتفسير كلام ايزدي بود

گفتار تو اي امام صادقباشد سخن تو جاوداني

بوده است چو با عمل مطابقافسوس شدي شهيد آخر

از حيله ي ناكسي منافقاز داغ تو شد جهان عزادار

زيرا به تو عالمي است عاشقاز غصه تو بنفشه غمگين

از داغ تو خونجگر شقايقبلبيل كه به آشيان خزيده

كرده است ز غصه گوئيا دقماتم زده ايم و غم چو درياست

دلها همه چون شكسته قايقآن دم كه حسان به فكر ياريم

ما راست ز بهترين دقايق