موكب يار
غم نپايد كه دگر موكب يار آمده است

گلعذاري كه بود رشك بهار آمده استموج درياي كرم گوهري آورده برون

كز فروغش همه دلها به قرار آمده استاز گلستان بقا يك گل بي خار دگر

از ره لطف به منزلگه خار آمده استنور او پيش تر از خلقت اين عالم بود

عالم از يمن قدومش چو بهار آمده استليك در هفدهم ماه ربيع الاول

پرده از چهره ي اين مه به كنار آمده است
نور زهراست كه پرتو فكند بار دگر

شاخ طوبي است دگر بار به بار آمده استآمد آن شاه كه از قدرت دانائي او

لشكر كفر و جهالت به فرار آمده استنور زهرا و علي را مرج البحرين است

يا بود روح محمد كه دو بار آمده استبهر آزادي و خوشبختي ابناء بشر

ششمين اختر مسعود تبار آمده استصابر و فاضل و طاهر لقب مشهورش

ليك بيش از همه صادق به شمار آمده استجعفري نام شده مذهب اثني عشري

چون كه او مظهري از هفت و چهار آمده استغرق امواج گنه كي شود اين كشتي دل

كه چنين موج شكن كوه وقار آمده استوقت آن شد كه حسان عرض كني حاجت خويش

چون كه سلطان كرم بهر نثار آمده است