در ولادت و مدح رئيس مذهب
اي علم الهي تو كشاف حقايق

واي فكر خدايي تو داناي دقايقبا حرف نبي حرف متين تو مساوي

با قول خدا قول صحيح تو مطابقگر جلوه نمي كرد علومت پس از احمد

از پرده برون جلوه نمي كرد حقايقاز ميمنت مولد مسعود تو امروز

وجد دگري گشت عيان بين خلايقنوك قلمت در پي احكام الهي

بشكست چو شمشير علي پشت منافقبس صدق هويدا ز تو گرديد كه خواندند

از دشمن و از دوست تو را جعفر صادقآري به خدا از كرم عيد سعيدت

نازل شده بر خلق جهان رحمت خالق
بي نور تولاي تو كس صاحب دين نيست

كز بحر گذر نتوان بي كشتي و قايقعاشق به خداوند تبارك و تعالي است

هر پاكدلي كاو شده بر عشق تو عاشقناجي نبود هيچ كس از قهر خداوند

جز آن كه كند دل به تولاي تو واثقسوگند به ذات احديت كه دوباره

از مذهب تو خلق به دين آمده شائقهر قطره كه از خامه ي فضل تو فرو ريخت

آنان كه زدند افسر حكمت به مفارقشاها، بپذير از من، اين عذر و ارادت

طائي نبود گر كه به تمجيد تو لايق

طائي شميرانيدل با نفس فرشتگان همراه است

لبريز ز نور، چشمه سار ماه استيك شاخه گل هديه به خورشيد كنيد

ميلاد محمد بن عبدالله استمحمود تاري ياسر