جنت آل صادق

جنت اگر سازم طلب روي تو باشد

محراب من طاق دو ابروي تو باشدعطر جنان يك رشحه از بوي تو باشد

روز جزا چشم همه سوي تو باشدجز بذر عشقت دانه اي در دل نكشتم

مهر تو و آل تو مي باشد بهشتم
عيد سعيد رحمة للعالمين است

شاهي كه دامادش اميرالمؤمنين استتنها محب مرتضي داراي دين است

اسلام كامل گر طلب سازي همين استاسلام بي مهر علي را پايه اي نيست

آن سان كه بي مولا نبي را سايه اي نيستطالع به عالم از افق دو اختر استي

گويا قرين دو آفتاب انور استيعالم منور از رخ پيغمبر استي

ارض و سما روشن زروي جعفر استيدو جشن و دو شادي شده با هم مطابق

ميلاد ختم انبيا ميلاد صادقدر هفده ماه ربيع دو سرور آمد

دو پيشوا دو مقتدا دو رهبر آمدبر بي پناهان جهان دو ياور آمد

پيغمبر و نائب منابش جعفر آمداين فخر كافي باشد از بهر هنرور

دين را گرفته از نبي مذهب ز جعفر