مدح امام صادق
اي ختم رسل را به وجود تو مباهات

دارند به تو خلق جهان چشم كراماتشاگرد دبستان تو صدها چو هشام اند

شيعه ز طفيل تو رسيده به مقاماتاي حضرت صادق كه سراپا همه صدقي

از همت تو دين شده محفوظ ز آفاتويران گر بيدادي و بر هم زن باطل

احياگر دين حافظ قرآني و آياتشد زنده ز تو مذهب اثنا عشر امروز

علم تو محيط است به مافوق سماواتبنياد فقاهت ز تو برپاست به عالم

دانشگه تو مركز علم است و كمالاتدر مدح و ثناي تو حقير است هنرور

دارد به تو در روز جزا چشم عنايات