در ثناي حضرت صادق
مدد جويم من از لطف خداي حضرت صادق

كه آرم بر زبان مدح رساي حضرت صادقنبي گفته علي گفته خداوند جلي گفته

به دفتر خانه خلقت ثناي حضرت صادق
بهشت جاودان جايش به قصر نور مأوايش

هر آن كس كاو بود تحت لواي حضرت صادقخدا را بنده ي والا بشر را رهبر و مولا

رسولان مبين مدحت سراي حضرت صادقكتاب حق كتاب او حساب حق حساب او

رضاي حق بود همچون رضاي حضرت صادقهمه مشتاق نعماي بهشت و كوثر و جنت

بهشت و كوثر و جنت فداي حضرت صادقهمه مشتاق ديدار بهشتي طلعتان اما

بهشتي طلعتان محو لقاي حضرت صادقهزاران مشكل پيچيده از هم باز گرديده

ز دستور كلام دلرباي حضرت صادقبه محشر چون درآيد محشر ديگر شود برپا

زانوار رخ ايزد نماي حضرت صادقزمين و آسمان و كهكشان و كوثر و جنت

بود ارزنده از حب و ولاي حضرت صادقتمام عمر از گفتار و از كردار و از صبرش

همه روشنگري بودي بناي حضرت صادقولي افسوس قدرش را ندانستند آن مردم

كه مظلومانه در خاك است جاي حضرت صادقنباشد كور در روز جزا چشمي كه مي گريد

به هر ماتم سرائي در عزاي حضرت صادقچگونه كربلائي ساكت و آرام بنشيند

كه شد خاك بقيع كرب و بلاي حضرت صادق

مرحوم نادعلي كربلائي
آئينه روشن حقايق آمد

از طرف چمن بوي شقايق آمدگلزار محمدي معطر شده است

اي شيفتگان امام صادق آمدمحمود تاري ياسر