ميلاد دو نور
امشب در رحمت به روي خلق باز است

برخيز از جا چون كه هنگام نياز استصبح سعادت سر زد و وقت نماز است

مولود مسعود نبي فخر حجاز استآن باعث خلقت به عالم پا گذارد

بلكه قدم در كشور دلها گذارداحمد كه عالم خلق گشته از برايش

در شأن او لولاك فرموده خدايشآن كس كه قرآن گشته نازل از برايش

در عقل و فهم ما نمي گنجد ثنايشقرآن گواهي مي دهد بر خلق و خويش

دنياي ظلماني منور شد ز رويشبنت وهب آورده ختم المرسلين را

بهتر ز خلق اولين و آخرين رابايد تبارك گفت صورت آفرين را

تبريك بايد گفت جمله مسلمين رانامش محمد باشد و محمود و احمد

مدحش خدا فرموده ماكان محمداي آنكه مي باشد جلال حق جلالت

صاحب جمالان جهان مست جمالتارباب علم و معرفت محو كمالت

وي مظهر توحيد و ايمان و عدالتتو شاهكار خالق ارض و سمائي