شمس هدا
مژده اي دل كه زالطاف خدا

سر زد از مشرق دين شمس هدانور حق صدر نشين افلاك

پاي بگذاشت بر اين عالم خاكگشته نور دل اسلام پديد

شد جهان روشن از آن صبح اميدهفده ي ماه ربيع است و جهان

شده از مقدم او رشك جنانآمد آن حجت بر حق كه بشر

مي كند فخر به او تا محشراوست سر چشمه ي فيض داور

شجر علم از او بارآورآن كه شد محكم از او پايه ي علم

داد الحق به جهان مايه ي علمعلم را خاك درش تاج سر است

باقر علم نبي را پسر استاين يقين است در انديشه ي علم

كه خورد آب از او ريشه علممحيي دين محمد بود او

منشي خالق سرمد بود اومحمد صفري زرافشاناز گنج ولايت گهري آمده است

در گلشن هستي ثمري آمده استبفرست دمادم به جمالش صلوات

بر حضرت باقر پسري آمده است
صد شكر خدا را دلم از غم بري است

توحيديم، احمدم به پيغمبري استدينم بود اسلام و كتابم قرآن

اثني عشري و مذهبم جعفري است