در ميلاد امام صادق
دسته گلي كز او جهان امشب معطر آمده

لبريز از عطر خدا آغوش دلبر آمدهعطر شقايق مي وزد از يمن صادق اين زمان

در آسمان ديده ها مهري منور آمدهدر هفده ماه ربيع آمد امامي بس رفيع

كز نور او جان جهان اينك به پيكر آمدهشد آن امام شيعيان آئينه رويش عيان

دري كه در درياي جان برتر ز گوهر آمدهاي ام فروه غنچه ات گشته شكوفا در برت

خنده زنان اكنون تو را اين غنچه در برآمدهصادق ز آل مصطفي آئينه ايزد نما

فرزند باقر، العلوم يعني كه جعفر آمدهگشته مدينه غرق نور از چهره ي چون ماه او

روشنگر چشم جهان مرآت داور آمدهزيبا گل باغ نبي فرزند دلبند علي

ريحانه اي از گلشن زهراي اطهر آمدهاي عاشقان اي عاشقان آيد بشارت هر زمان

يك لاله با عطر خدا از نسل حيدر آمدهاكنون بهشت فاطمه روي زمين شد جلوه گر

سر چشمه ي عشق و كمال همرنگ كوثر آمدهدر مكتب حق اليقين آن عالم علم مبين

شيخ الائمه صادق آل پيمبر آمدهاز سمت حق خورشيد دين تابيده بر روي زمين

بر پيكر هستي ببين روح مطهر آمدهآل علي را عاشقم مست از ولاي صادقم

ساقي به بزم جان من همراه ساغر آمدهدر لاله زار احمدي جان را معطر كن از او

زيرا به گلزار دلم سرو و صنوبر آمدهياسر ببين از آسمان وز جانب افلاكيان

پيك بشارت مي رسد مژده مكرر آمده