از داغ تو شد جهان عزادار


اي مهر تو بهترين علايقجان‎ها به زيارت تو شايقما را نبود به جز خيالتياري خوش و همدمي موافقبيماري روح را دوا نيستجز مهر تو اي طبيب حاذقاي نور جمال كبريائياي نور تو زينت مشارقروزي كه دميد نور خلقترخسار تو بود صبح صادقاز جلوه تو تبارك اللهفرمود به خلقت تو خالقحسن تو خود از جمال زهراستاي زاده بهترين خلايقبر تخت كمال و تاج عصمتآخر كه بود به جز تو لايقتفسير كمال ايزدي بودگفتار تو اي امام صادقباشد سخن تو جاودانيبوده است چو با عمل مطابقافسوس شدي شهيد، آخراز حيله ناكسي منافقاز داغ تو شد جهان عزادارزيرا به تو عالمي است عاشقماتم زده‎ايم و غم چو درياستدل‎ها همه چون شكسته قايق