کام


دل شيعه ز من آرام گيرد

تشيع از تلاشم نام گيرد

به راه دين شدم راضي به اين امر

كه سَمّ دشمن از من كام گيرد