آلِ امين


مدينه امشب بنگر چه بيقرار است

تمامِ دردش به خدا فراقِ يار است

به پيش چشمش

امام صادق

شد گلِ جسمش

همچو شقايق

واي غريب واي غريب امام صادق (3)

مدينه امشب تا سحر به غم نشسته

امام كاظم ز جفا دلش شكسته

واي ز فردا كه بقيع غمين ترين است

شاهد دفنِ صادقِ آلِ امين است

دلِ بقيع و

اين همه غوغا

براي دفنش

شده مهيا

واي غريب واي غريب امام صادق (3)

مدينه فردا كه شود زاده ي زهرا

روز چو تشييع شود با غم عظما

ياد كني غسل و كفن در برِ خانه

ياد كني لحظه ي تشييع شبانه

چه كرده اي تو

مدينه با ما

عمري بسوزيم

از غمِ زهرا

واي غريب واي غريب امام صادق (3)