آتش در گلستان


تا گلستان نبي از جور اعدا، در گرفت

جسم و جان دوستان از شعله اش آذر گرفتدر سراي صادق آل نبي آتش زدند

چون خليل آن شاه دين جا در دل آذر گرفتنيمه شب در بزم منصورش ببردند از عناد

آنكه خورشيد فروزان از رخش زيور گرفتچون برون از خانه ي منصور شد دل پر ز خون

حضرت روح الامين دست عزا بر سر گرفتساخت چون منصور نا منصور مسمومش ز كين

رفت شادي از ميان، غم ما سوي را بر گرفتزد شرر بر جسم و جانش زهر كين با صد محن

شعله اش اندر جنان بر قلب پيغمبر گرفتدين عزادارست و، مذهب شد يتيم و سوگوار

عالمي را ماتم نور دل حيدر گرفتخون دل از ديده مي افشاند با صد درد و داغ

تا سرِ او را بدامن موسي جعفر گرفتافتخار مرثيت خواني صفا روز نخست

در خصوص خاندان از حضرت داور گرفت