دلم هواى بقيع دارد و غم صادق


دلم هواي بقيع دارد و غم صادقعزا گرفته دل من ز ماتم صادقدوباره بيرق مشكي به دست دل گيرمزنم به سينه كه آمد محرم صادقسلام من به بقيع و به تربت صادقسلام من به مدينه به غربت صادقسلام من به مدينه به آستان بقيعسلام من به بقيع و كبوتران بقيعسلام من به مزار معطّر صادقكه مثل ماه درخشد به آسمان بقيعسلام من به ششم ماه فاطميّ بقيعسلام من به گل ياس هاشميّ بقيعز غربتش چه بگويم كه سينه ها خون استبراي صادق زهرا مدينه محزون استدلم دوباره به ياد رئيس مذهب سوختكه ذكر غربت ليلي حديث مجنون استهمانكه غربتش از قبر خاكي اش پيداستامام صادق شيعه سلاله زهراستز بسكه كينه و غربت به هم موافق شدهدف به تير جسارت امام صادق شدهمانكه فاطمه را بين كوچه زد گوياز كينه قاتل اين پيرمرد عاشق شدامام پير و كهنسال شيعه را كشتندامان كه روح سبكبال شيعه را كشتندبراي فاطمه از بي كسي سخن مي گفتبراي مادرش از غربت وطن مي گفتبخاك حجره اش از سوز سينه مي غلطيدپسر به مادر خود از كتك زدن مي گفتاز آن شبي كه زد او را ز كينه اِبْن ربيعدوانده در پي اش اندر مدينه ابن ربيعفضاي شهر مدينه بياد او تار استهنوز سينه آن پير عشق خونبار استهنور مي كشد او را عدو به دنبالشهنوز هم ز عدويش دلش به آزار استهنوز تلخي كامش به حسرت شهدي استهنوز چشم دلش به رسيدن مهدي است