تا آن زمان كه در تو نباشد اميد كار


تا آن زمان كه در تو نباشد اميد كاربهبود كار خويش ز گردون طمع مداردستي بزن به دامن همت ز جاي خيزتا كي به گوشه اي بنشيني اميدواريكدم فلك به كام دل اهل دل نگشتداري دگر چه از فلك سفله انتظاركي در نهاد چرخ وفا بوده از نخستدنيا كجا به قدر جوي دارد اعتباردنيا بهشت كافر و زندان مؤمن استنبود براي هيچ يك از اين دو پايداربر مال و جاه و قدرت دنيا مبند دلدائم به يك قرار نمانده است روزگاردوران زندگاني ما امتحان ماستكس را از اين معاينه نبود ره فرارصادق رئيس مذهب ما آن كه در جهانهر كس گرفت دامن او گشت رستگارخورشيد آسمان امامت ولي حقبخشنده و كريم و بزرگ و بزرگواردر زندگي به غير بلا در جهان نديدبا آن كه بود گردش چرخش در اختيارشيخ الائمه حجت حق آن كه در جهانپيوسته از جفاي فلك بود دل فكارهرگز روا نبود به عالم كه تا روداين گونه ظلم با ولي خاص كردگارشد عاقبت ز كينه منصور دون شهيدموسي بن جعفر از غم او گشت بي قراراين غم به جان شيعه ما مي زند شرركو را در آفتاب بود تربت و مزاراي رهبر بزرگ تشيع كه تا ابدماييم و ديده اي به عزاي تو اشگبارجان هاي دوستان تو از غم بود كبابدل هاي شيعيان تو گرديده داغدارشرح غم شكسته دلان مختصر خوش استشيرين بود حكايت «خسرو» به اختصار