بنال اي دل که در ناي زمان فرياد را کشتند


بنال اي دل كه در ناي زمان فرياد را كشتند



بهين آموزگار مكتب ارشاد را كشتند



اساتيد جهان بايد به سوك علم بنشينند



كه در دانشگه هستي بزرگ استاد را كشتند



به جرم پاسداري از حريم عترت وقرآن



رئيس مذهب والگوي عدل وداد را كشتند



بجاي اشك وخوندل ببار اي آسمان زين غم



كه نور ديدگان سيد امجاد را كشتند



دريغ ودرد كز بيداد منصور ستمگر



به جرم ياري دين مظهر امدادا را كشتند



به جنّت مادرش زهرا پريشان كرده گيسو را



كه بهر حفظ قرآن شافع ميعاد را كشتند



من ژوليده ميگويم زنسل ساقي كوثر



امام جانشين وپنجمين اولاد را كشتند