اى مهر تو بهترين علايق


اي مهر تو بهترين علايقجانها به زيارت تو شايقما را نبود به جز خيالتياري خوش و همدمي موافقبيماري روح را دوا نيستجز مهر تو اي طبيب حاذقاي نور جمال كبريائياي نور تو زينت مشارقروز يكه دميد نور خلقترخسار تو بود صبح صادقاز جلوه تو تبارك اللهفرمود به خلقت تو خالقحسن تو خود از جمال زهراستاي زاده بهترين خلايقبر تخت كمال و تاج عصمتآخر كه بود بجز تو لايقتفسير كمال ايزدي بودگفتار تو اي امام صادقباشد سخن تو جاودانيبوده است چو با عمل مطابقافسوس شدي شهيد آخراز حيله ناكسي منافقاز داغ تو شد جهان عزادارزيرا به تو عالمي است عاشقماتم زده ايم و غم چو درياستدلها همه چون شكسته قايقاندم كه حسان فكر ياريمما راست ز بهترين دقايق