داغ سينه سوز


غربت آباد ديار آشنايي ها، بقيعهمدم ديرينه غمهاي ناپيدا، بقيعدر تو ـ حتّي ـ لحظه ها هم بي قراري مي كننداي تمام واژه هاي اشك را معني بقيعدر تو، خون ديده ها دريا شد و صاحبدلانجرعه جرعه عشق نوشيدند از اين دريا بقيعسنگ فرش كوچه هايت داغ هاي سينه سوزشمع فانوس نگاهت چشم خون پالا بقيعتو بلور روشنايي هاي شهر يثربيچون نگيني مانده در انگشتر بطحا بقيعهمصدا با قرنها مظلومي آل رسولحنجري كو؟ تا در اين غربت كند آوا، بقيعوسعت تنهايي ات دل هاي ما را مي برد!تا خدا ـ تا عشق ـ تا تنهايي مولا بقيعقصّه مظلومي اش را با تو گفت آن شب كه داشتدر گلو، بُغضِ غريب ماتم زهرا، بقيعدر هجوم تيرگي ها، در شب سرد سكوتحسرتي مي بُرد خورشيد جهان آرا بقيعاي مزار هرچه خورشيد از ديار روشنياي شكوه نور در آئينه غبرا بقيعكاش چشمي بود و اشكي، اشتياق مويه ايبا تو مي مانديم ـ تا موعود ـ تا فردا بقيعاي بهشت آرزو، گم كرده دلهاي پاكاي زيارتگاه يك عالم دل شيدا بقيعسيل اشك عاشقان بگذار تا دريا شودچشمه اي از چشم جان بيدلان بگشا بقيعدارم امّيد آنكه در محشر پناهم مي دهدسايه ديوار اين «آشفته»حالي ها بقيع