در شهادت صادق آل محمد (ص)


زين ماتمي كه چشم ملايك ز خون ، ترستگويا عزاي صادق آل پيمبرست

يا رب چه روي داده، كزين سوگ جانگدازخلقي پريش خاطر و ، دلها پر آذرست

مُلك و مَلك به ناله و افغان و اشك و آهچون داغدار ، حضرت موسي بن جعفرست

خون مي رود ز فرط غم از چشم شيعيانزيرا كه قلب عالم امكان مكدرست

منصور، شاد گشت ز قتل خديو ديناما به خُلد ، غمزده زهراي اطهرست

او گرچه كشت خسرو دين را ولي به دهرنامش به ننگ تا به ابد ثبت دفترست

تن در نداد بر ستم و ، اين كلام نغزبر پيروان حق و عدالت مقررست

آزاد مرد ، تن به زبوني نمي دهدمرگ از حيات در نظر مرد خوشترست

تنها نه اشكبار چشم صفا زين عزا بوددلهاي شيعيان همه از غم مكدرست