طائر بهشتي


آن طائر بهشتي تنها در آشيانهچون شمع در دل شب مي سوخت عاشقانه

سوزش شرار سينه ذكرش ترانه لبآهش به اوج افلاك اشكش به رخ روانه

كي ديده زاهدي را وقت عبادت شببا دست بسته دشمن بيرون كشد زخانه

او با كهولت سن با قامت خميدهاين با قساوت قلب در دست تازيانه

آن زاده پيمبر ارثيه اش ز حيدراين بود كز سرايش آتش كشد زبانه

هر چند خانه اش سوخت از دود و شعله افروختديگر نخورد يارش سيلي در آستانه

آن عزت رفيعش آن غريت بقيعشجز تل خاك نبود از قبر او نشانه