روايت امام صادق (ع)


شد روايت ز حضرت صادق

مظهر حق و جلوه ي خالق

كانچنين نزد نوح پيغمبر

گفت ابليس شوم بد اختر

كه تو را در سه جا شوم نزديك

بهر آشوب و حيله و تحريك

اولين جاي، غضب است

كه سر آغاز جنگ، بي سبب است

غضب هر چه بيشتر گردد

منتهي زودتر به شر گردد

اي بسا قتلها كه با غضب است

ريشه هاي فساد بي سبب است

دومين حالتي كه آنجايم

در قضاوت به پيش مي آيم

تا مگر در عدالت قاضي

حق شود لا و من شوم راضي

سومين جاي خلوت ارشودت

زن نامحرمي تو را نزديك

من در آنجا به فتنه برخيزم

تا تورا در حرام آميزم

آنچه بشنيد نوح پيغمبر

هست زنگ خطر براي بشر

طالع از مكر و حيله ي شيطان

دمبدم خود سپار بر يزدان