ياد نينوا


من وارث همه، غم هاي عترتم

مانند فاطمه، در اوج غربتم

رئيس مذهبم، يا زهرا بر لبم دلخون زينبم

جد مظلوم حسين يا آه و واويلتا

من در مدينه و، در ياد نينوا

گرديده شعله ور، قلبم چو خيمه ها

اشك آيد از دوعين، گويم با شور و شين در زير لب حسين

جد مظلوم حسين يا آه و واويلتا

گرديده قاتلم، در وادي بلا

اندوه مادر و غم هاي كربلا

با ديده هاي تر، دلخون و خون جگر، شد موسم سفر

جد مظلوم حسين يا آه و واويلتا