صاحب مذهب


صاحب مذهب تويي، اي ثمر فاطمه

نغمه ي هر لب تويي، اي پسر فاطمه

معني قرآن و دين، مظهر نور مبين

حال مرا هم ببين، اي ثمر فاطمه

ذاكر نام توام، عبد غلام توام

مست كلام توام، اي گهر فاطمه

در شب ظلمت شدي، نور درخشان راه

همچو ستاره تويي، در سحر فاطمه

غريب اهل كسا، يكسره ميراث تو

شد ز غريبي تو، خون جگر فاطمه

شهر مدينه بود، شاهد مظلومي ات

كشته تو را دشمن خيره سر فاطمه

زهر جفا داده و خانه ات آتش كشيد

بهر تو گريد هنوز، چشم تر فاطمه