فرمانده مذهب


اندر مدينه، اي خدا محشر به پا شد

فرمانده مذهب، شهيد اشقيا شد

رخت عزا بر قامت اهل ولا شد

از شيعيان بانگ اماما بر سما شد

روز عزا شد محشر به پا شد

شد كشته از زهر جفا امام صادق

آن حجت دين خدا قرآن ناطق

استاد دانشگاه اين بحر حقايق

مسموم شد از زهر منصور دوانق

از اين مصيبت بر سما شور و نوا شد

روز عزا شد محشر به پا شد

زهرا به جنت زين مصيبت ديده گريان

رخت عزا بر قامت ختم رسولان

شير خدا ناله كند از جور عدوان

شد كشته صادق از براي نشر قرآن

از ماتمش ارض و سما ماتم سرا شد

روز عزا شد محشر به پا شد