زهر كين


صادق آل رسول

ميوه ي قلب بتول

كشته شد در راه دين

يا اميرالمومنين

زهر كين زد شررش

شده پاره جگرش

از جفاي مشركين

يا اميرالمومنين

بهر نشر عدل و داد

بي كسانه جان بداد

رهبر اهل يقين

يا اميرالمومنين

بسكه در تاب و تبم

جان رسيده بر لبم

خون شده قلب حزين

يا اميرالمومنين

جان من آمد به لب

روز من گرديده شب

از جفاي مشركين

يا اميرالمومنين

كربلايي نوحه گر

خاك غم بنما به سر

زين مصيبت دل غمين

يا اميرالمومنين